شعر آزاد

فضای آزاد بیان مطالب

شکسته

شکسته بریده چنان که گنجشکی                   در صدایش نفس می کشید                                                 آمده بود فریادش لبخندی در برابر سکوت                       مهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

سطح پنجم زبان

ما به دیوانگی به تندی        نشسته مکررا         چرخیده اکنون             رسا اینجا           پریدن                       دیدیم  
/ 0 نظر / 12 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
20 پست
عطر
1 پست
روایت
1 پست
شعر
1 پست
عقل
1 پست
بهانه
1 پست
وزغ
1 پست
ویران
1 پست
هند
1 پست
فرانسه
1 پست
انتظار
1 پست
انحصار
1 پست
زن
1 پست
بیژن
1 پست
گربه
1 پست
منیژه
1 پست
شاعران
2 پست
نظریه
2 پست
منتقدان
2 پست
مرگ
1 پست
دریا
1 پست
آینه
1 پست
دیوانگی
1 پست
دیدیم
1 پست
سطح_پنجم
1 پست
به_تندی
1 پست
محمد
1 پست
روان
1 پست
میهمان
1 پست
ابدی
1 پست
سلام
1 پست
مسلمان
1 پست
صلوات
1 پست
نبی_مکرم
1 پست
طنز
1 پست
زلزله
1 پست
قافله
1 پست
په_له
1 پست
نه_طنز
1 پست
کاهو
1 پست
اردک
1 پست
مرغابی
1 پست
شلغم
1 پست
فرهنگ
1 پست
مجلس
1 پست
بودجه
1 پست
مملکت
1 پست
خیام
1 پست
بغل
1 پست
همدم
1 پست
دانشوران
1 پست